Globalny kryzys talentów pogłębia się w związku ze wzrostem gospodarczym, który na rynkach pracy charakteryzuje się wzmożonym zapotrzebowaniem na wykwalifikowane kadry. Wyzwania są zwłaszcza dotkliwe dla rozwiniętych gospodarek takich jak USA, Niemcy czy Wlk. Brytania, które wracają obecnie do poziomów sprzed kryzysu finansowego.

 

Niedopasowanie umiejętności osób dostępnych na rynku pracy do oczekiwań pracodawców w dalszym ciągu się pogłębia, co szczególnie widać w tym roku w Danii, Polsce i we Włoszech. We wszystkich krajach, które mierzyły się z problemem braku odpowiednio wykwalifikowanych talentów w ubiegłym roku (w szczególności USA, Hiszpania, Portugalia, Japonia i Wielka Brytania), sytuacja jest jeszcze poważniejsza.

Jak uważa Michał Młynarczyk, Managing Director Hays Polska / CEE -

„Polska jest obecnie uznawana za dość stabilną gospodarkę z dużym zapleczem talentów wykwalifikowanych technicznie. Dzięki temu przyciąga wiele międzynarodowych inwestycji w produkcję i przemysł. Ponadto Polska została uznana za najlepsze w Europie miejsce dla sektora nowoczesnych usług dla biznesu.

Od niedawna obserwujemy odejście od standardowych zadań operacyjnych do bardziej zaawansowanych procesów, w obszarach takich jak HR, zamówienia publiczne, logistyka, marketing czy planowanie strategiczne. Wciąż jednak obserwujemy niezgodność między rynkiem pracy a umiejętnościami dużego odsetka absolwentów niepotrafiących znaleźć pierwszej pracy. Miejmy nadzieję, że to niekorzystne zjawisko zmieni się w związku z bliską współpracą uniwersytetów, samorządów i biznesu.”

 

Zachęcamy do zapoznania się z raportem Hays Global Skills Index 2014. Został on opublikowany  przez Hays pl na całym świecie, we współpracy z Oxford Economics. Raport zatytułowany „The Perfect Storm Talent” opiera się na analizie rynków pracy w 31 gospodarkach świata, w których obecny jest Hays, prezentując dynamikę światowego rynku pracy specjalistów.

Po raz pierwszy, odkąd ukazuje się raport, tj. od 2012 r., praktycznie we wszystkich krajach, w których przeprowadzono analizę, obserwujemy wzrost gospodarczy. Prowadzi on do zwiększenia zapotrzebowania na wykwalifikowanych pracowników, których w wielu przypadkach brakuje, mimo że, rządy na całym świecie podejmują działania zaradcze, mające przeciwdziałać temu zjawisku.

W celu rozwiązania problemu braku dostępności osób o pożądanych umiejętnościach, także programy edukacyjne muszą być ściślej dostosowane do potrzeb pracodawców.Przedsiębiorstwa także muszą wziąć odpowiedzialność za rozwój talentów na poziomie lokalnym. Krótkoterminowe programy mające na celu poprawę elastyczności rynku pracy muszą również uwzględnić bieżące potrzeby biznesu.

 

Komentując wyniki raportu, CEO Hays Alistair Cox powiedział:

„Hays Global Skills Index 2014” wyraźnie wskazuje, że funkcjonujemy obecnie w warunkach niedoboru talentów.

W tym roku po raz pierwszy, odkąd wyszliśmy z inicjatywą wydawania Hays Global Skills Index obserwujemy, że są przesłanki, by mówić o coraz lepszej sytuacji gospodarczej, we wszystkich badanych dziedzinach. Z drugiej strony, rynek pracy wytwarza presję, w wyniku której zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników przewyższa podaż. Jeśli nie będziemy w stanie na te potrzeby odpowiedzieć, istnieje ryzyko, że osoby prywatne, przedsiębiorstwa a nawet całe narody ucierpią, bo nie będą w stanie nadążyć za rozwojem światowej gospodarki.

Nie ma szybkich recept dla globalnych rynków pracy, dlatego najprawdopodobniej najpierw musi być gorzej, zanim będzie lepiej, niemniej musimy zacząć działać już teraz. Rządy muszą dostrzec długoterminową perspektywę i zapewnić, że polityka imigracyjna i prawo pracy będą reagować na potrzeby pracodawców. Także przedsiębiorcy powinni wziąć odpowiedzialność za rozwój przyszłych pracowników i działać ręka w rękę z systemem edukacji, by rozwijać przyszłe talenty.”

 

Hays Global Index Skills – kluczowe wnioski:

  • wraz z globalnym ożywieniem i zwiększonym zapotrzebowaniem na wykwalifikowanych pracowników, kryzys niedoboru talentów będzie się powiększał
  • firmy mają trudności ze znalezieniem pracowników z niezbędnymi umiejętnościami specjalistycznymi, w szczególności w sektorze IT i technicznym
  • w 2014 r. zwiększona presja płacowa na pracodawców jest widoczna na wielu rynkach pracy na całym świecie
  • rządy, system edukacji i przedsiębiorstwa muszą współpracować, aby stworzyć rozwiązania umożliwiające lepsze dopasowanie lokalnej siły roboczej do potrzeb rynku

 

Uwagi dotyczące metodologii

Sytuacja na rynku pracy poszczególnych krajów objętych badaniem została przeanalizowana za pomocą 7 wskaźników, które składają się na ogólny wynik każdego państwa. Każdy z nich skupia się na innym aspekcie tego, jak trudne, lub łatwe będzie dla pracodawcy znalezienie poszukiwanego pracownika (np. poziom wykształcenia, elastyczność rynku pracy i presję płacową.

Hays Global Skills Index przewiduje możliwość uzyskania przez każdy z krajów objętego badaniem wyniku w zakresie od 0 do 10.

Wynik 5.0 oznacza sytuację równowagi na rynku pracy. Ogólny wynik powyżej tej wartości wskazuje, że na rynku pracy sytuacja bardziej sprzyja kandydatom. Niższa wartość Indeksu oznacza, że jest ona korzystna dla pracodawców. Jednakowa wartość Indeksu osiągnięta przez różne kraje jest możliwa mimo tego, że poszczególne wskaźniki mają odmienne wartości. Wynika to z odmiennej sytuacji poszczególnych elementów rynku pracy w każdym z państw.