Świadczenia związane z podróżami służbowymi do wysokości określonej w rozporządzeniu dotyczącym zwrotu kosztów podróży w kraju i za granicą są zwolnione z podatku oraz ze składek ZUS.

WYKORZYSTANIE SPRZĘTU PRYWATNEGO W CELACH SŁUŻBOWYCH

Ryczałty za używanie do celów służbowych samochodów lub innych środków lokomocji nie będących własnością pracodawcy są opodatkowane i wolne od składek ZUS, do wysokości określonych przepisami wydanymi przez właściwego ministra.

Ekwiwalenty za używanie przez pracowników narzędzi, materiałów lub sprzętu prywatnego (np. komputer, kopiarka) do wykonywania pracy są zwolnione z podatku i składek ZUS.

UBIÓR SŁUŻBOWY

Wartość ubioru służbowego lub ekwiwalent pieniężny z tego tytułu jest zwolniony z podatku, jak również zwolniony ze składek ZUS. Jednakże w przypadku przyznawania ekwiwalentów z tego tytułu zalecana jest ostrożność wynikająca z różnej definicji ubioru służbowego. Pod określeniem tym kryją się zarówno garsonki czy garnitury w określonym przez pracodawcę kolorze i wzorze, jak również odzież oznakowana jedynie logo firmy.

Ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej pracodawcy i ekwiwalenty za używanie własnej odzieży roboczej mogą być wypłacone jedynie w sytuacji, kiedy pracodawca nie zapewnia prania odzieży roboczej i czynność ta jest wykonywana przez pracowników.

Wartość powyższych ekwiwalentów zwolniona jest z podatku dochodowego oraz ze składek ZUS.

Od stycznia 2005 roku zwolnione z podatku są również: renty strukturalne dla rolników finansowane ze środków Unii Europejskiej, objęte „Planem rozwoju obszarów wiejskich”; świadczenia żywieniowe dla żołnierzy zawodowych, żołnierzy służby zasadniczej oraz wyżywienie otrzymywane przez woluntariuszy od organów administracji publicznej, organizacji pozarządowych, jednostek organizacyjnych. Podobnie traktowane są szkolenia i badania lekarskie wymienionych grup.

Najczęściej składniki wynagrodzenia obciążone podatkiem dochodowym od osób fizycznych są jednocześnie obciążone składkami ZUS. Dlatego właśnie przyznając pracownikowi jakiekolwiek świadczenie należy się upewnić, czy jest ono zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych czy składek ZUS. Konieczność korygowania list płac, a następnie konieczność zapłaty odsetek do Urzędu Skarbowego czy ZUS może okazać się bardzo kosztowna dla firmy.