Świadczenie przedemerytalne wypłacane jest przez ZUS. Mogą się o nie starać kobiety, które ukończyły 55 lat i mają przynajmniej 20 letni staż pracy oraz mężczyźni, którzy ukończyli 60 lat z przynajmniej 25 letnim stażem pracy.

Świadczenie przyznawane jest wszystkim w jednakowej wysokości, obecnie jest to 757,79 zł. Świadczenie przedemerytalne wypłacane jest osobom bezrobotnym w wyniku przymusowej sytuacji życiowej (nie dotyczy osób, które starają się o wcześniejsza emeryturę).

Żeby móc się o nie starać musi minąć półroczna karencja. W tym czasie trzeba być zarejestrowanym jako bezrobotny i pobierać zasiłek dla bezrobotnych. Gdy minie okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych, urząd pracy wystawi zaświadczenie jak długo się z niego korzystało.

Jest to niezbędny dokument do tego by uzyskać prawo do świadczenia przedemerytalnego. Wniosek o świadczenie emerytalne składasz w ZUS-ie w ciągu 30 dni od dnia, kiedy powiatowy urząd pracy wyda ten dokument. Jeżeli w trakcie zasiłku byleś skierowany do pracy to 14 dni.

Źródło: Prawo w Praktyce