Z roku na rok można zaobserwować jak ilość świadczeń płacowych zwolnionych z podatku dochodowego oraz składek ZUS ulega zmniejszeniu.

Z drugiej zaś strony trendem jest stałe ograniczenie kosztów związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstw. Od menedżerów wymaga się przygotowania optymalnego pakietu wynagrodzeń, który z jednej strony motywuje pracowników do osiągania coraz to lepszych wyników, z drugiej – w jak najmniejszym stopniu obciąża pracodawcę pod względem kosztowym. Stąd też popularność różnego typu świadczeń w naturze lub ich ekwiwalentów, które mogą zmotywować pracownika do bardziej efektywnej pracy. Świadczenia takiego rodzaju często zwolnione są z opodatkowania i składek ZUS.

Podstawę prawną świadczeń płacowych wolnych od podatku i ZUS stanowią: Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. ;Dz. U. z 2000 r. nr.14, poz. 176, zmiany Dz. U. z 2003 r., Ne 228, poz. 2225, ustawa z 18 listopada 2004 o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), oraz rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 1998 roku w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (Dz. U. nr.161, poz. 1106 z późniejszymi zmianami Dz. U. z 2004 , nr 14. poz. 124).

Wyróżnić można kilka typów świadczeń oraz ekwiwalentów, które zwolnione są z opodatkowania oraz składek ZUS. Do takich świadczeń, na podstawie wskazanych aktów normatywnych, zalicza się świadczenia rzeczowe oraz ekwiwalenty za nie, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Przykładem tego typu świadczeń mogą być środki higieny osobistej (mydło, ręczniki dla pracowników produkcji), które służą ochronie zdrowia i zapewnieniu higienicznych warunków pracy.

Nie wszystkie rodzaje świadczeń są jednak tak jednoznaczne.

POSIŁKI W PRACY

Wartość posiłków wydawanych pracownikom w czasie dnia pracy, jest opodatkowana, ale zwolniona ze składek ZUS do wysokości kwoty 190 PLN w skali miesiąca. W sytuacji, gdy wartość przekazywanych posiłków w trakcie miesiąca przekracza ustawową kwotę 190 PLN, oskładkowaniu podlega sama nadwyżka, natomiast podatek odprowadzany jest od pełnej kwoty.

Zakłady pracy, gdzie pracownicy wykonują pracę w warunkach szczególnie uciążliwych mają obowiązek zapewnić posiłki profilaktyczne. Przykładem mogą być tu firmy budowlane, gdzie pracownicy świadczą pracę na powietrzu, podczas „minusowych” temperatur. Szczegółowe zasady, jakim powinny odpowiadać posiłki profilaktyczne określa rozporządzenia Rady Ministrów z 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów.

Wartość posiłków profilaktycznych przekazywanych pracownikom w czasie pracy jest zwolniona z podatku oraz składek ZUS. Ustawodawca nie wyznaczył w tej kwestii ograniczeń kwotowych.

PODNOSZENIE KWALIFIKACJI