Wyniki badania Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia w Polsce wskazują
na bardzo optymistyczne plany pracodawców ze wszystkich badanych regionów
i sektorów rynku.

Warszawa, 10 czerwca 2008 r. – Manpower Polska publikuje w dniu dzisiejszym drugą edycję badania Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia. Raport dla III kwartału 2008 r. został opracowany na podstawie wywiadów indywidualnych obejmujących grupę
750 pracodawców reprezentującą 10 sektorów z 6 regionów Polski. Wyniki pokazują, że badani pracodawcy bardzo optymistycznie oceniają plany wzrostu zatrudnienia w III kwartale br. Wzrost zatrudnienia deklaruje najwięcej pracodawców z sektora Kopalnie/ Przemysł wydobywczy (+47%) oraz Budownictwo (+45%), zaś wśród regionów, najwyższe prognozy przewidywane są dla regionu Centralnego (+34%) i Południowego (+32%).

Prognoza netto zatrudnienia dla Polski jest bardzo pozytywna i osiąga poziom +29%. Wartość ta jest nieznacznie niższa (o 1%) od prognozy netto zatrudnienia dla II kwartału br. (+30%). 59% pracodawców zadeklarowało, że zatrudnienie w ich firmach pozostanie bez zmian
w ciągu nadchodzących 3 miesięcy.

Prognoza netto zatrudnienia, parametr używany w raporcie, to wynik analizy danych, jakie otrzymywane są z odpowiedzi na jedno pytanie: „Jakie są przewidywania dotyczące całkowitego zatrudnienia firmy w Pana/ Pani oddziale w ciągu trzech miesięcy, do końca września
w porównaniu do obecnego kwartału?”. Prognoza netto zatrudnienia to różnica pomiędzy procentem pracodawców przewidujących wzrost całkowitego zatrudnienia a procentem pracodawców deklarujących spadek całkowitego zatrudnienia w ich oddziale w najbliższym kwartale. Wynik ze znakiem dodatnim wskazuje planowany wzrost zatrudnienia, ze znakiem ujemnym – jego redukcję.

Pracodawcy ze wszystkich dziesięciu sektorów mają plany zwiększenia zatrudnienia
w III kwartale 2008 r.
, co wpływa na dodatni wynik badania. Najwyższa prognoza netto zatrudnienia przewidywana jest w sektorze Kopalnie/ Przemysł wydobywczy (+47%) – wzrost
o 10% i Budownictwo (+45%) – spadek o 7% w porównaniu z ubiegłym kwartałem. Dwa kolejne sektory, których wyniki są optymistyczne, to sektor Restauracje/ Hotele oraz Handel detaliczny
i hurtowy (+29%).

W celu porównania prognoz netto zatrudnienia dla regionów, skorzystano z podziału Polski
na regiony opracowanego przez Eurostat. Pracodawcy we wszystkich 6 regionach Polski bardzo optymistycznie oceniają plany wzrostu zatrudnienia w III kwartale 2008 r. W regionie Centralnym (z województwem łódzkim i mazowieckim) oraz Południowym (obejmującym województwa małopolskie i śląskie), pracodawcy deklarują największy wzrost zatrudnienia
w nadchodzącym kwartale, a prognozy netto zatrudnienia w tych regionach osiągają odpowiednio +34% i +32% i są wyższe w porównaniu z prognozami na II kwartał – w regionie Centralnym prognoza poprawiła się o 3%, natomiast w Południowym o 2%.

„Jesteśmy bardzo zadowoleni, że wyniki drugiej edycji Barometru Manpower Perspektyw Zatrudnienia pokazują pozytywny trend na polskim rynku pracy. To dobra wiadomość zarówno dla pracowników, jak i pracodawców, dla których wyniki badania Manpower to kolejne potwierdzenie potencjału polskiego rynku pracy”, mówi Iwona Janas, Dyrektor Generalna Manpower Polska. „Konsultanci Manpower zauważają wzmożony popyt na pracowników we wszystkich sektorach gospodarki, a wyniki badania Barometr Manpower dodatkowo potwierdzają te obserwacje”, dodaje Iwona Janas.

Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia to kwartalne badanie, które przeprowadzone zostało po raz pierwszy w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie w 1962 r. W chwili obecnej, w badaniu uczestniczą 32 kraje. Barometr Manpower to jedyne badanie rynku pracy o tak dużym rozmiarze, zakresie i długiej historii. W chwili obecnej, w wielu krajach Barometr Manpower to nie tylko narzędzie badawcze, ale wiarygodny wskaźnik ekonomiczny stosowany przez m.in. Bank Angielski i Bank Rezerw Federalnych w Nowym Jorku.