Wyniki badania Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia w Polsce wskazują, że mimo spodziewanego spowolnienia rynku, pracodawcy nadal wykazują optymizm co do zwiększania zatrudnienia w badanych regionach i sektorach rynku.

Manpower Polska ogłosił w dniu dzisiejszym, że 7 z 10 polskich pracodawców nie planuje żadnych zmian zatrudnienia, a 1 z 5 deklaruje zwiększenie zatrudnienia w ciągu I kwartału 2009 r. Na podstawie deklaracji reprezentatywnej grupy polskich pracodawców ustalono prognozę netto zatrudnienia na poziomie +12%. Wzrost zatrudnienia deklaruje najwięcej pracodawców z sektora Budownictwo (+23%), Finanse/ Ubezpieczenia/Nieruchomości/ Usługi (+21%), Instytucje sektora publicznego (+20%) oraz Kopalnie/ Przemysł wydobywczy (+19%), a wśród regionów najwyższe prognozy przewidywane są dla regionu Centralnego (+17%) oraz Południowego (+15%).

Pobierz RAPORT
[dm]16[/dm]

Mimo że prognozy pracodawców są mniej optymistyczne niż przed kwartałem, perspektywy dla
osób szukających zatrudnienia nadal są pozytywne. Pracodawcy ze wszystkich badanych sektorów
deklarują zwiększanie zatrudnienia, oprócz pracodawców z sektora Rolnictwo/ Leśnictwo/
Rybołówstwo (-7%). Pomimo iż prognozy dla I kwartału 2009 r. są najwyższe spośród wszystkich
branż w sektorach Budownictwo, Finanse/ Ubezpieczenia/ Nieruchomości/ Usługi, Instytucje
sektora publicznego oraz Kopalnie/ Przemysł wydobywczy, pracodawcy reprezentujący te sektory
wykazują mniejszy optymizm, jeśli chodzi o zatrudnienie nowych pracowników niż przed
3 miesiącami. Opierając się na ich deklaracjach odnotowano spadki na poziomie, odpowiednio,
11%, 8%, 6% i 13%.

Pracodawcy ze wszystkich badanych regionów Polski[1] oceniają plany wzrostu zatrudnienia
w I kwartale 2009 r. optymistycznie. Najwięcej pracodawców deklaruje zwiększenie zatrudnienia
w regionie Centralnym (+17%), Południowym (+15%) oraz Południowo-Zachodnim (+14%). Mimo
że pracodawcy z tych trzech regionów wykazują największy optymizm, jeśli chodzi o zatrudnianie
nowych pracowników, prognoza netto zatrudnienia obniżyła się we wszystkich o, odpowiednio, 5%,
4%, 11%. W regionie Wschodnim i Północnym przedsiębiorcy wydają się być bardziej ostrożni, jeśli
chodzi o optymizm związany z zatrudnianiem nowych pracowników, jednak takŜe planują
zwiększanie zatrudnienia w I kwartale 2009 r. Prognozy netto zatrudnienia dla tych regionów
to, odpowiedni, +4% i +5%.

„Wyniki Barometru Manpower Perspektyw Zatrudnienia na I kwartał 2009 r. nie są dla nas
zaskoczeniem. Konsultanci Manpower obserwują nieznaczne spowolnienie procesów rekrutacyjnych w firmach już od kilku miesięcy”, wyjaśnia Iwona Janas, Dyrektor Generalna Manpower Polska. „Mimo że prognoza netto zatrudnienia dla Polski sugeruje pozytywny trend na rynku pracy, jest ona o 7 punktów procentowych niższa niż w IV kwartale 2008 r. W chwili obecnej rynki pracy na całym świecie doświadczają spowolnienia. Dobrą informacją dla nas jest to, że polscy przedsiębiorcy pozostają w grupie tych wykazujących się największym optymizmem co do zwiększania zatrudnienia spośród przedsiębiorców ze wszystkich krajów badanych w Europie”, dodaje Iwona Janas z Manpower.

Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia dla I kwartału 2009 r. został opracowany
na podstawie wywiadów indywidualnych przeprowadzonych pomiędzy 20 a 29 października 2008 r.
obejmujących grupę 750 pracodawców reprezentującą 10 sektorów2 z 6 regionów Polski.
Prognoza netto zatrudnienia to wynik analizy danych, jakie otrzymywane są z odpowiedzi
na jedno pytanie: „Jakie są przewidywania dotyczące całkowitego zatrudnienia firmy w Pana/ Pani
oddziale w ciągu trzech miesięcy, od początku stycznia do końca marca w porównaniu
do obecnego kwartału?”. Prognoza netto zatrudnienia to różnica pomiędzy procentem
pracodawców przewidujących wzrost całkowitego zatrudnienia a procentem pracodawców
deklarujących spadek całkowitego zatrudnienia w ich oddziale w najbliższym kwartale. Wynik
ze znakiem dodatnim wskazuje planowany wzrost zatrudnienia, ze znakiem ujemnym – jego
redukcję.

Manpower Polska Sp. z o.o. / ManPower Inc.