Krajowa Strategia Zatrudnienia 2007-2013 jest składową Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007-2013. Narodowy Plan Rozwoju jest nadrzędnym planem społeczno-gospodarczym dla polityki wewnętrznej, jak i dla potrzeb zewnętrznych wynikających z członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Narodowy Plan Rozwoju (dokument przyjęty przez Radę Ministrów 11 stycznia 2005 r.) uwzględnia konstytucyjną zasadę zrównoważonego rozwoju. Jest to także kompleksowy plan, który służyć będzie opracowaniu dokumentów niezbędnych do negocjowania wielkości wsparcia ze strony UE w ramach nowej perspektywy finansowej 2007-2013. Wspieranie tworzenia miejsc pracy – domena instrumentów polityki gospodarczej, przede wszystkim budżetowej i pieniężnej, jest niezbędne, ale nie wystarczające dla realizacji polityki zatrudnienia mającej na celu wzrost zatrudnienia i ograniczenie bezrobocia, zwłaszcza strukturalnego. Z tego też względu niezbędne jest opracowanie Krajowej Strategii Zatrudnienia na lata 2007– 2013, która z jednej strony będzie uwzględniała różnorodne uwarunkowania i wyzwania o charakterze społeczno-gospodarczym stojące przed Polską, z drugiej zaś cele wynikające z przyjęcia do realizacji Strategii Lizbońskiej oraz Europejskiej Strategii Zatrudnienia.

Działania wobec krajowych rynków pracy w poszczególnych państwach UE cechuje – z jednej strony – daleko idąca autonomia, a z drugiej – obowiązek podporządkowania się ponadnarodowym determinantom, z których podstawowym jest sformułowana podczas tzw. procesu luksemburskiego Europejska Strategia Zatrudnienia (European Employment Strategy), będąca płaszczyzną koordynacji narodowych polityk zatrudnienia państw członkowskich UE. Koordynacji tej dokonywano dotychczas głównie za pomocą wytycznych w dziedzinie zatrudnienia, opracowywanych przez Komisję Europejską i zatwierdzanych przez Radę Europejską. W 2005 r. dla Polski sformułowano następujące wytyczne:
– poprawa możliwości dostosowawczych pracowników i przedsiębiorstw;
– przyciągnięcie większej liczby ludzi na rynek pracy oraz umożliwienie pracy każdemu;
– bardziej skuteczne inwestowanie w kapitał ludzki i kształcenie ustawiczne.

W obliczu nowych wyzwań takich, jak przyspieszenie zmian gospodarczych, starzejące się populacje i poszerzenie Unii Europejskiej, Komisja Europejska zainicjowała debatę nad „nowym startem” Strategii Lizbońskiej. W celu zwiększenia skuteczności realizacji Strategii, a w szczególności dla osiągnięcia wzrostu gospodarczego i stworzenia większej liczby miejsc pracy, sformułowane wcześniej Ogólne Wytyczne Polityki Gospodarczej (BEPG) oraz Wytyczne Zatrudnienia (EG) zostały zastąpione nowym pakietem Zintegrowanych Wytycznych Wzrostu Gospodarczego i Zatrudnienia. Wytyczne te zostały zgrupowane w trzech pakietach – makroekonomicznym, mikroekonomicznym oraz zatrudnieniowym.

Pomimo objęcia wyłącznie spraw zatrudnienia jednym z pakietów, w zasadzie wszystkie spośród nowych, ponad dwudziestu, wytycznych ujmują aspekt zatrudnieniowy w swojej treści. W myśl nowego cyklu zarządzania, odstąpiono natomiast od formułowania wytycznych dla polityk narodowych państw członkowskich. Tym samym państwa członkowskie UE samodzielnie określają adekwatne do uwarunkowań krajowych, zbieżne z zintegrowanymi wytycznymi, narodowe cele, priorytety oraz działania w obszarze polityki zatrudnienia. Uwzględnia je Krajowa Strategia Zatrudnienia 2007-2013.

Źródło: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej


Zapraszamy do pobrania raportu w pełnej wersji.

[dm]3[/dm]