Pracownicy mogą korzystać z wielu uprawnień związanych z rodzicielstwem.
Do najważniejszych z nich należy możliwość wykorzystania urlopów macierzyńskich i rodzicielskich. Od 2 stycznia 2016 r. wejdą w życie duże zmiany w udzielaniu urlopów związanych z rodzicielstwem.

 

Urlop macierzyński rozpoczyna się od dnia porodu, zatem nie ma potrzeby składania wniosku o jego udzielenie. Wniosek o urlop macierzyński pracownica składa  tylko wówczas, gdy chce go wykorzystać przed planowanym terminem porodu. Pracownica może bowiem wykorzystać przed porodem maksymalnie 6 tygodni urlopu macierzyńskiego. Podstawowy urlop macierzyński jest, co do zasady, dla pracownicy obowiązkowy.

 

Urlop macierzyński – przez jaki czas przysługuje

 

Wymiar urlopu macierzyńskiego jest uzależniony od liczby dzieci urodzonych podczas porodu. Wynosi on 20 tygodni bez względu na to, czy kobieta urodziła pierwsze czy kolejne dziecko. Każdy kolejny poród jednego dziecka będzie uprawniał każdorazowo do 20 tygodni urlopu macierzyńskiego. W zakresie przysługującego wymiaru urlopu macierzyńskiego nowelizacja, która wejdzie w życie od 2 stycznia 2016 r. nie wprowadza żadnych zmian.

 

Wymiar podstawowego urlopu macierzyńskiego

 

Długość urlopu macierzyńskiego Liczba urodzonych dzieci
20 tygodni jedno dziecka przy jednym porodzie
31 tygodni dwoje dzieci przy jednym porodzie
33 tygodnie troje dzieci przy jednym porodzie
35 tygodni czworo dzieci przy jednym porodzie
37 tygodni pięcioro i więcej dzieci przy jednym porodzie

 

 

Dodatkowy urlop macierzyński – czy tylko dla matki dziecka

 

Oprócz podstawowego urlopu macierzyńskiego pracownikom przysługuje dodatkowy urlop macierzyński. Jest on nieobowiązkowy, a więc to pracownik decyduje, czy z niego skorzysta i w jakim wymiarze. Również pracujący ojciec może skorzystać z dodatkowego urlopu macierzyńskiego. Jeżeli pracownik będzie chciał skorzystać z dodatkowego urlopu macierzyńskiego, to może to nastąpić tylko bezpośrednio po wykorzystaniu podstawowego urlopu macierzyńskiego przez jednego z rodziców.

 

Wymiar dodatkowego urlopu macierzyńskiego

 

Wymiar urlopu dodatkowego Liczba urodzonych dzieci
Do 6 tygodni W razie urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie
Do 8 tygodni W razie urodzenia bliźniąt lub większej liczby dzieci przy jednym porodzie

 

Po zmianie przepisów Kodeksu pracy od 2 stycznia 2016 r. dodatkowy urlop macierzyński zostanie włączony do urlopu rodzicielskiego. Z tego powodu wymiar urlopu rodzicielskiego ulegnie wydłużeniu, ale ogólna liczba tygodni płatnych urlopów związanych z urodzeniem dziecka nie ulegnie zmianie. Za czas urlopu macierzyńskiego pracownikom przysługuje zasiłek macierzyński w wysokości 100% wynagrodzenia.

 

Marek Skałkowski, Bożena Goliszewska-Chojdak – eksperci INFOR PL, specjaliści w zakresie prawa pracy