Obowiązek przeprowadzenia szkoleń bhp dla osób zatrudnianych na podstawie umów cywilnoprawnych nie wynika bezpośrednio z przepisów. Jednak przy wykonywaniu niektórych prac pracodawca może uznać, że do zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy np. zleceniobiorcy niezbędne będzie skierowanie go na szkolenie z zakresu bhp.

Powyższy obowiązek powinien być zatem realizowany m.in. poprzez organizowanie pracy w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz zapewnienie przestrzegania w zakładzie pracy przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

Sposób realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 304 § 1 Kodeksu pracy, ustala pracodawca, biorąc pod uwagę miejsce, rodzaj i warunki wykonywania pracy objętej umową. Może on uznać, że aby wypełnić to zobowiązanie (np. w przypadku zatrudniania danej osoby przy pracy stwarzającej zagrożenia, w szczególności przy obsłudze maszyn, transporcie ciężarów, w kontakcie z substancjami chemicznymi) – konieczne jest zaopatrzenie osoby zatrudnionej przy określonej pracy w zakładzie pracy w odpowiednie środki ochrony indywidualnej, poddanie jej badaniom lekarskim bądź szkoleniu w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
W takim przypadku, biorąc pod uwagę przepis art. 3041 Kodeksu pracy, osoba zatrudniona przez pracodawcę na innej podstawie niż stosunek pracy jest obowiązana poddać się badaniom i szkoleniu oraz stosować przydzielone środki ochrony indywidualnej.

Podstawa prawna:
- art. 207 § 2, art. 304 § 1, art. 3041 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94).

Źródło: http://www.portalkadrowy.pl