Okręgowa Izba Radców Prawnych w Poznaniu organizuje konferencję poświęconą problemowi mobbingu w miejscu pracy: „Mobbing – aspekty prawne i psychologiczne”. Wydarzenie odbędzie się 11 maja w siedzibie Sądu Okręgowego w Poznaniu przy ul. Hejmowskiego 2.

Według danych CBOS z 2014 r. już co szósty pracownik deklaruje, że w przeciągu ostatnich pięciu lat był szykanowany przez swojego przełożonego, a co dwudziesty twierdzi, że działo się to często. Z kolei z badań Ministerstwa Sprawiedliwości i Głównego Inspektora Pracy wynika, że liczba postępowań sądowych i skarg wniesionych do inspektora pracy w sprawach o mobbing od 2007 roku utrzymuje się na stałym poziomie – ok. 700 postępowań rocznie i ok. 1500 skarg do inspekcji.

W związku z rosnącym zainteresowaniem wymiarem prawnym mobbingu, a także jego wpływem na funkcjonowanie miejsc pracy w aspekcie psychologicznym, Okręgowa Izba Radców Prawnych w Poznaniu organizuje jednodniowe sympozjum. Jego celem jest zwiększenie świadomości na temat tego zjawiska oraz kształtowanie dobrych praktyk.

Podczas zaplanowanych prelekcji oraz dyskusji poruszane będą kwestie związane z różnicami między mobbingiem, dyskryminacją i molestowaniem psychicznym i seksualnym oraz zagadnienia, takie jak polityka antymobbingowa czy psychologiczne mechanizmy wrogiego nastawienia wobec pracowników.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się znani specjaliści i praktycy z tej dziedziny, między innymi Maciej Nawrocki – sędzia Sądu Rejonowego Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu delegowany do Sądu Okręgowego w Poznaniu, przedstawiciele Państwowej Inspekcji Pracy: Marta Bem – psycholog w Głównym Inspektoracie Pracy w Warszawie i Joanna Budzyńska – Jędraszczyk  – starszy inspektor pracy w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Poznaniu oraz Dorota Merecz-Kot – psycholog w Instytucie Medycyny Pracy w Łodzi.

Szczegółowy program konferencji oraz informacje na temat zasad uczestnictwa dostępne są na stronie internetowej organizatora: http://www.poznan.oirp.pl.

Źródło: LTM Communications