Czy w Twojej organizacji pracownicy cierpią na brak równowagi praca – życie? Przyjrzyj się efektywności procesów, współpracy między działami i bezpośrednim przełożonym zespołów. Utrzymywanie właściwej równowagi praca – życie  to zadanie dla pracodawcy i dla pracownika!

 

Jak wynika z badania zrealizowanego w ramach Programu Najlepsi Pracodawcy 2012, ponad połowa (55%) osób zatrudnionych w badanych firmach przyznaje, że udaje im się zachować odpowiednią równowagę między życiem zawodowym a osobistym.

Z kolei wskaźnik zaangażowania w tej grupie plasuje się na poziomie 59%, a więc wyżej niż średnio w Polsce 2012 (48%). W grupie pracowników, którzy zdecydowanie nie zgodzili się lub nie zgodzili się, że zachowują taką równowagę, współczynnik zaangażowania jest znacznie niższy i wynosi tylko 18%.

Równowaga praca – życie jest jednak jednym z czynników, które w małym stopniu wyróżniają organizacje Najlepszych Pracodawców od wyniku, jaki możemy zaobserwować średnio w Polsce.

 

w1

„Zachowuję odpowiednią równowagę między pracą a życiem osobistym.”

 

Nie budzi zaskoczenia fakt, że osoby, które dobrze radzą sobie z utrzymaniem równowagi między pracą a życiem osobistym, ogólnie lepiej oceniają środowisko pracy kreowane przez swoich pracodawców i czują się zaangażowane w pracę.

Zdecydowanie lepiej pracownicy ci oceniają merytoryczne kompetencje swoich przełożonych, efektywność procesów i procedur funkcjonujących u pracodawcy oraz dotrzymywanie obietnic przez pracodawców (wykres 2).

Pracownicy ci mają także poczucie, że stanowią cenny zasób organizacji, odpowiednio wynagradzany i doceniany. Dostrzegają, że firma dba o zatrzymanie w firmie ważnych osób, a więc dba także o to, aby pracownicy mieli czas na odpoczynek i zachowywali właściwy poziom energii.

w2

* Podstawa procentowania: pracownicy firm, które wzięły udział w Badaniu Najlepsi Pracodawcy 2012.

Źródło: Program Najlepsi Pracodawcy 2012, Aon Hewitt

 

Utrzymywanie właściwej równowagi praca – życie to zadanie dla pracodawcy i dla pracownika

Aspekty środowiska pracy, które najsilniej wpływają na zachowywanie przez pracowników równowagi między życiem zawodowym a prywatnym to: procesy i procedury wspomagające wydajną pracę, dbałość firmy o budowanie stabilnego zespołu pracowników ważnych dla firmy oraz efektywna współpraca między jednostkami organizacyjnymi .

 

w3

Analiza wpływu poszczególnych obszarów środowiska pracy na poczucie pracowników, że zachowują równowagę między życiem prywatnym i zawodowym. Analiza została przeprowadzona na wynikach wszystkich firm przebadanych w 2012 roku.

Źródło: Aon Hewitt, Badanie Najlepsi Pracodawcy 2012

 

Warto przyjrzeć się wyżej wymienionym czynnikom w organizacji i poszukać przyczyn nieefektywności, które mogą tkwić w zbyt długich czy skomplikowanych procedurach, biurokracji czy niedziałających systemach. Zdarza się niestety tak, że kadra kierownicza zamiast poszukiwać sposobów na wyeliminowanie nadgodzin w środowisku pracy, poszukuje przyczyn w samych pracownikach, wysyłając ich na kursy „work life – balance”, a to nie prowadzi do budowania zaangażowania zespołu. Kompetencje menedżerów do właściwego organizowania pracy swojego zespołu mają także duże znaczenie w budowaniu w firmie kultury pracy wspierającej równowagę praca – życie osobiste pracowników.

Pracownicy różnych firm, z którymi się spotykałam wyraźnie wskazywali, że oczekują od swoich bezpośrednich przełożonych działań i kreowania takiego środowiska pracy, które umożliwi im w pierwszej kolejności efektywną pracę a potem również możliwość angażowania się w inne aspekty z życia osobistego.

Bez konieczności dokonywania trudnego wyboru miedzy jednym a drugim. Niemałe znaczenie ma element kultury organizacji – to czy organizacja promuje efektywne realizowanie zadań – czy wynagradza tylko za czas spędzony za biurkiem

tłumaczy Anna Parzyszek, konsultant Aon Hewitt.

Który z czynników obecnych w środowisku pracy może z kolei wpłynąć najbardziej negatywnie na równowagę praca – życie? Na pewno spadek u pracowników umiejętności radzenia sobie ze stresem wynikający z wzrostu jego poziomu na skutek pojawiających się w firmie sytuacji trudnych, pogorszenie fizycznych warunków środowiska pracy oraz zmiany w obszarze zarządzania wynikami (mniejsza orientacja przełożonego na wysokie wyniki pracowników oraz jasność relacji między celami pracownika a celami organizacji).

Codzienny pośpiech i duża liczba zadań sprawia, że część pracowników ma problemy z wyjściem z pracy. W dłuższym okresie czasu doprowadza to do sytuacji, w której przemęczony pracownik nie jest w stanie wykrzesać z siebie energii i przestaje być kreatywny. Pracuje więc dłużej, a od tego już krótka droga do niezadowolenia i wypalenia. Pracodawca często nie zauważa, że może mu pomóc organizując pracę w inny sposób, ale tak naprawdę to każdy z pracowników ma szansę, aby zidentyfikować te obszary, które w pracy są destrukcyjne i wpływają negatywnie na równowagę praca – życie osobiste.

Na samym końcu to każdy z nas indywidualnie odpowiada za jakość swojego życiowego bilansu i może warto przyjrzeć się temu na jakie zadania poświęcamy najwięcej czasu i czy dają one nam oczekiwany efekt. Równowaga praca – życie to nie odpowiedzialność jednego aktora – tu rolę odgrywa i pracodawca i pracownik a sukces w tym, aby obie strony pracowały wspólnie nad równowagą. – dodaje  Anna Parzyszek, konsultant Aon Hewitt.

 

Odpowiedni poziom równowagi pomiędzy pracą a życiem osobistym u pracowników przynosi korzyści pracodawcy

Jak pokazują wieloletnie analizy przeprowadzone przez Aon Hewitt, firmy, które wyróżniają się wysokim wskaźnikiem zaangażowania pracowników, osiągają średnio wyższe wyniki biznesowe niż grupa pozostałych firm uczestniczących w badaniu i jak się okazuje, nie odbywa się to kosztem pracy w nadgodzinach. Pracownicy, którzy dzielą efektywnie czas na pracę i życie pozazawodowe, są także gotowi, aby efektywnie realizować swoje cele i osiągać wysokie wyniki.

Fundamentalną wagę odgrywa tu edukacja zarządzających oraz stałe mierzenie zaangażowania pracowników. Po kolejnym roku cięcia kosztów widać, że bierne oczekiwanie na ożywienie gospodarcze nie wystarczy. Remedium na stagnację są strategiczne inwestycje w zasoby ludzkie bowiem tylko wtedy, gdy dbamy o rozwój i budujemy zaangażowanie pracowników, możemy mówić o wzroście wyników biznesowych – podsumowuje Edward Stanoch.

Ważne jednak, abyśmy przysłowiowo nie wylali dziecka z kąpielą.Skoro nauczyliśmy się koncentrować wysiłki na konsekwentnym mierzeniu satysfakcji klientów firmy czas najwyższy wprowadzić taki proces również wewnątrz organizacji: śledzić informacje zwrotne od pracowników, planować i prowadzić odpowiednie działania, które rzeczywiście mają na zaangażowanie wpływ, w tym działać na rzecz zapewnienia właściwej równowagi między życiem zawodowym a prywatnym pracowników.

Chodzi nie tylko o programy benefitów, idealnie jeżeli rzeczywiście dopasowanych do potrzeb pracowników (nie każdego uszczęśliwi karnet na siłownię) ale też czytelny sygnał wysłany przez szefa, który chociażby nie spędza wieczorów w firmie. Jeżeli szef firmy nie ma tego we krwi – na początku może to być trudne, warto jednak taki zwyczaj przełamać i oprócz sformalizowanych programów własną postawą uwiarygodnić wprowadzoną politykę– dodaje Edward Stanoch.

 

*Jak należy czytać analizę siły wpływu obszarów środowiska pracy na poczucie równowagi praca-życie?

Aby to zilustrować, posłużymy się przykładem dotyczącym pierwszego obszaru, dotyczącego procesów i procedur pozwalających na efektywne wykonywanie pracy. Obszar ten ma pozytywny wpływ na poczucie równowagi praca-życie na poziomie 19%. Poczucie równowagi praca-życie wyniosło w ubiegłorocznym badaniu średnio 55%. Gdyby wszyscy przebadani pracownicy zgodzili się z tym, że procesy i procedury w ich firmie pozwalają na efektywne wykonywanie pracy, poczucie pracowników, że zachowują równowagę między życiem prywatnym a zawodowym podniosłoby się o 19 pkt. proc. do poziomu 74%. Wpływ negatywny to 10%, zatem gdyby pracownicy tych firm mieli przeciwne obserwacje, tj. jednogłośnie powiedzieliby, że procesy i procedury nie pozwalają im na efektywne wykonywanie pracy, poczucie zachowywania takiej równowagi spadłoby u nich o 10 pkt. proc. do poziomu 45%.

 ***

O Programie Najlepsi Pracodawcy

Program Najlepsi Pracodawcy jest organizowany przez Aon Hewitt w Polsce od 8 lat, a na świecie od ponad 20. Program jest skierowany przede wszystkim do tych organizacji, które chcą osiągać lepsze wyniki biznesowe poprzez budowanie doskonalszego i bardziej angażującego środowiska pracy w oparciu o silne przywództwo, kulturę wysokich wyników, wiarygodną markę pracodawcy oraz stabilność. Ponadto do tych wszystkich firm, które mają ambicję być pracodawcą pierwszego wyboru i wyróżniać się dobrą marką na rynku pracy.

Od 2006 roku w Programie Najlepsi Pracodawcy swoją opinię wyraziło ponad 200 tysięcy pracowników oraz blisko
4 tysiące menedżerów z 500 organizacji w Polsce. W edycji Programu 2012 wzięło udział 90 firm, a tytuł Najlepszego Pracodawcy otrzymało 12 z nich.

Laureatami ostatniej edycji Programu Najlepsi Pracodawcy został między innymi ANKOL oraz Cybercom Poland
w kategorii Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz Dom Kredytowy NOTUS oraz Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ SYSTEM w kategorii Dużych Przedsiębiorstw.

Więcej informacji o Programie znajduje się na www.najlepsipracodawcy.pl

 

Aon Hewitt

http://www.aon.com/poland/