Już od 1 stycznia 2016 r. zaczną obowiązywać znowelizowane przepisy ustaw o PIT i CIT umożliwiające korzystanie z preferencji podatkowych w przypadku tworzenia, utrzymywania oraz dofinansowania pobytów dzieci pracowników w żłobkach i przedszkolach.

Jeszcze przez kilka miesięcy będą obowiązywały przepisy, na mocy których dofinansowanie od pracodawcy do opłat za przedszkole czy żłobek jest traktowane jako przychód pracownika, który podlega opodatkowaniu. Od 1 stycznia 2016 r., po zmianie art. 21 ust. 1 pkt 67a ustawy o PIT, kwoty te zostaną zwolnione z podatku. W punkcie 67b tego samego przepisu przewidziano zwolnienie z opodatkowania świadczeń otrzymanych od pracodawcy sfinansowanych z innych źródeł niż zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

 

Korzyści podatkowe dla pracowników i przedsiębiorców

Zwolnienie będzie dotyczyło zarówno pobytu w żłobku lub przedszkolu, jak też dofinansowania związanego z kosztami opłacenia dziennego opiekuna dla dziecka. Miesięczny limit zwolnienia z PIT w przypadku dopłat do miejsca przedszkolnego wynosi 200, natomiast miejsce w żłobku lub klubie dziecięcym umożliwia odliczenie do 400 zł.

 

Pracodawca po 1 stycznia będzie mógł wliczać do kosztów podatkowych wydatki na utworzenie miejsca w żłobku lub przedszkolu, ale tylko te, dotyczące składników majątku podlegających amortyzacji. Dlatego właśnie np. nabycie gruntu nawet z przeznaczeniem na siedzibę żłobka czy klubu malucha nie będzie można wliczyć do KUP. Kosztem podatkowym będzie natomiast wydatek poniesiony np. na wieczyste użytkowanie gruntów wykorzystywanych w związku z prowadzoną przyzakładową placówką. Limity odliczeń, które przedsiębiorca będzie mógł zaliczyć do kosztów wynoszą tyle samo, co w przypadku pracowniczych odliczeń od PIT (czyli 200 i 400 zł odpowiednio dla miejsca w przedszkolu i żłobku).

 

Szacuje się, że nowelizacja ustaw podatkowych może mieć wpływ na ok. 140 tys. dzieci (czyli 20 proc. wszystkich uczęszczających do żłobków lub przedszkoli). Po 1 stycznia pracodawca będzie mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki związane z utworzeniem przyzakładowej placówki dla dzieci pracowników. Podobnie będzie mógł zrobić w przypadku udzielenia im dofinansowania do opłat za żłobek lub przedszkole prowadzonych przez inne podmioty. Przedsiębiorcy, którzy zdecydują się na wprowadzenie tego rodzaju udogodnień dla swoich pracowników muszą mieć jednak na uwadze, że średni koszt utworzenia miejsca w przedszkolu wynosi ok. 30 tys. zł, a w żłobku ok. 50 tys. zł.

 

Oszczędności dla rodzin, korzyści podatkowe dla przedsiębiorców

Przy tworzeniu nowych rozwiązań prawnych brano pod uwagę nie tylko stronę kosztową i korzyści podatkowe, jakie mogą być osiągane na gruncie PIT i CIT. „Z punktu widzenia pracowników, umieszczenie dziecka w przyzakładowym żłobku lub przedszkolu znacznie ułatwia codzienną logistykę dojazdów między przedszkolem, miejscem pracy a domem. To zaś zwiększa poziom zadowolenia z pracy i komfort życia.” – powiedziała Dominika Ludwiczak, dyrektor ds. HR w polskim oddziale Sage.

Skrócenie czasu przeznaczanego na dowóz dzieci do przedszkola oznacza realne oszczędności po stronie pracownika. Średnio na jedno dziecko uczęszczające do żłobka lub przedszkola rodziny wydawały w 2014 r. ok. 300 zł miesięcznie. Obliczono, że już w pierwszym roku obowiązywania nowych przepisów, łączne oszczędności gospodarstw domowych mogą sięgnąć nawet 58 mln zł.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zakłada wzrost liczby miejsc w żłobkach do 2020 r. o ok. 14 proc. rocznie. Ustawodawca liczy na to, że nowe przepisy spowodują powstanie ok. 5-7 tys. miejsc tylko w przyzakładowych placówkach. Do tego kroku mają skłonić pracodawców głównie ulgi podatkowe. Dodatkowo rząd przewiduje, że do roku 2020 z Europejskiego Funduszu Społecznego zostanie przeznaczone na wsparcie dziennej opieki nad dziećmi ok. 335 mln euro. Środki te mają wspomagać tworzenie i utrzymywanie przyzakładowych żłobków i przedszkoli oraz dofinansowanie pracownikom kosztów posyłania dzieci do innych placówek.

Nie we wszystkich europejskich krajach kwestie dofinansowania miejsc w żłobkach i przedszkolach są uregulowane za pomocą zachęt podatkowych. System podatkowy jest wykorzystywany do tego celu przede wszystkim we Francji, Belgii, Rumunii i Grecji. We Francji przedsiębiorca, który zdecyduje w swoim zakładzie pracy utworzyć oddział żłobka lub przedszkola może skorzystać nawet z 50-procentowej ulgi podatkowej. Belgijscy przedsiębiorcy mogą z tego tytułu odliczyć do 6300 euro rocznie na jedno dziecko.

 

Rozwiązanie rumuńskie przewiduje możliwość odliczenia tego rodzaju wydatków od podatku CIT, do limitu 2 proc. kosztów wynagrodzenia. Podobnych ograniczeń nie ma natomiast w Grecji, gdzie przedsiębiorca może odliczyć całą kwotę wydatkowaną na różnego rodzaju formy opieki nad dziećmi od przychodów brutto przedsiębiorstwa.

Zarówno przedstawiciele parlamentu, jak i resortu finansów o zmianach w ustawach podatkowych, które zaczną obowiązywać od 1 stycznia wyrażają się niemal entuzjastycznie. Podatnicy natomiast mają jeszcze kilka miesięcy by się z nimi oswoić.

 

Źródło: Sage.com