Konsultant służy pomocą!  KONSULTANT HR  jest bezpłatną innowacyjną aplikacją wspierającą zarządzanie wiekiem w przedsiębiorstwach.
art. sponsorowany

 
 
 
 
 
 
 

Program powstał w ramach  projektu realizowanego przez Firmę Fuda i Regionalną Izbę Gospodarczą w Lublinie pn. „Innowacyjny model kooperacji dla rozwoju aktywności zawodowej pracownic powyżej 50. roku życia”, który  współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji.

 

KONSULTANT HR  służy zwiększeniu efektywności pracy, przepływu wiedzy i doświadczeń pomiędzy pracownikami w różnym wieku w firmie, w tym przedłużeniu aktywności zawodowej pracownic w wieku powyżej 50 lat, m.in. poprzez tworzenie zespołów pracowniczych, w których pracownica w wieku powyżej 50. roku życia pełni rolę mentora (nauczyciela) wobec młodszego  pracownika.

Opracowany  model działania ma  wzmocnić transfer wiedzy strategicznej „know-how” w zespołach  oraz zwiększyć wykorzystanie potencjału  pracowników w wieku 50+ z możliwością modyfikacji pełnionej roli w firmie.

 

Aplikacja KONSULTANT HR zawiera:

1. zestaw 13 testów umożliwiających:

● diagnozę kompetencji pracownika w zakresie stopnia asertywności, kreatywności, samodzielności, komunikacji, radzenia sobie ze stresem, zdolności współpracy, zarządzania czasem, zdolności przywódczych,

● wskazanie preferowanych par pracowników z mniejszym stażem i pracownic w wieku powyżej 50 roku życia celem wspólnego wykonywania zadań i transferu wiedzy, weryfikujące prezentowane style działania, czyli potrzebę aktywności i potrzebę uporządkowanego działania oraz postawy wobec pracy tj. zdolność do adaptacji w pracy, motywacja do pracy, potrzeba rozwoju,

2. model współpracy w przedsiębiorstwie zróżnicowanych wiekowo zespołów na zasadach wzajemnej wymiany doświadczeń,

3. pakiet szkoleń e-learning oraz podręczników poświęconych kluczowym zagadnieniom wspomagającym wdrażanie systemu zarządzania wiekiem dla osób pełniących różne funkcje w przedsiębiorstwie.

 

Aplikacja została przetestowana w podmiotach z terenu województwa lubelskiego i zmodyfikowana zgodnie z sugestiami  firm i organizacji  tak, aby w wersji ostatecznej  miała cechy pozwalające na zastosowanie w działalności szerokiego spektrum  odbiorców. Już w niedługim czasie aplikacja  dostępna  będzie  pod adresem: www.zarzadzaniewiekiem.eu

 

Zarządzanie wiekiem to ważne!

Zarządzanie wiekiem to temat  jeszcze  niezbyt znany wśród przedsiębiorców  jednak wyjątkowo ważny m.in. w perspektywie starzenia się społeczeństwa i  wydłużenia wieku emerytalnego. Zmieniający się dynamicznie rynek wymaga bowiem coraz lepszego wykorzystania potencjału poszczególnych pracowników w trakcie ich kariery zawodowej. Zarządzanie wiekiem powinno uwzględniać nie tylko odmienne wymagania wszystkich grup wiekowych pracowników, ale co ważniejsze w sposób optymalny czerpać z ich odmiennych możliwości, z potencjału ich wiedzy i doświadczenia zarówno zawodowego, jak i życiowego.

 

Realizatorzy projektu: 

FUDA - firma, która od 2006 r. prowadzi działalność audytorską i szkoleniowo-doradczą. Jej celem  jest kreowanie  perspektyw dla szeroko  pojętego biznesu będących zarazem odpowiedzią na współczesne  realia gospodarcze  i potrzeby rynku pracy. www.fuda.com.pl

Regionalna Izba Gospodarcza – organizacja samorządu gospodarczego założona w 1993 r.  zrzeszająca ok. 120 podmiotów gospodarczych z woj. lubelskiego. Izba jest organizatorem  szkoleń, seminariów,  programów promocyjnych , legalizuje także dokumenty  handlowe. www.rig.lublin.pl


Biuro projektu
FUDA
Al. Spółdzielczości Pracy 109B,  20-147 Lublin
tel./faks: 81 740 13 27
www.zarzadzaniewiekiem.eu

 

CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA

Projekt „Innowacyjny model kooperacji dla rozwoju aktywności zawodowej pracownic powyżej 50. roku życia” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji