7 kwietnia 2014 r. w Brukseli i wielu miastach Unii Europejskiej, w tym także w Warszawie, rozpoczęła się dwuletnia, ogólnoeuropejska kampania zatytułowana „Stres w pracy? Nie, dziękuję!“, która stanowi odpowiedź na coraz bardziej powszechny i niepokojący problem stresu zawodowego w Europie.

 

Przeczytaj więcej o kampanii „Stres w pracy? Nie, dziękuję!“

 

Co stresuje pracowników w Polsce?

Polskie badania na temat stresu zawodowego[1] pokazują, że dla pracowników najbardziej stresujące są: ryzyko utraty zdrowia i życia, zagrożenie zwolnieniami z pracy i zła organizacja pracy, w tym zbyt duża biurokracja. Wskazuje na to ponad 65% respondentów, a ponad 90% z nich odczuwa z tego powodu stres.

Z badań wynika także, że na poziom niezadowolenia z pracy mają wpływ przede wszystkim:

  • niezadowalająca wysokość  wynagrodzenia i świadczeń socjalnych
  • ograniczone możliwości rozwoju zawodowego oferowane przez firmę
  •  warunki, w jakich praca jest wykonywana.

Największe zadowolenie pracownicy wyrażają ze swoich relacji ze współpracownikami, rodzaju wykonywanej pracy oraz z relacji z przełożonymi. Przeważająca większość pracowników ocenia swój poziom zaangażowania w pracę jako wysoki lub bardzo wysoki.

Stres sam w sobie może nieść negatywne konsekwencje zdrowotne, ale jego występowanie wpływa również pośrednio na bezpieczeństwo pracowników. Dobrym tego przykładem może być grupa zawodowa kierowców. Wyniki badań przeprowadzonych w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy – Państwowym Instytucie Badawczym w latach 2011-13 w grupie pracowników przedsiębiorstw transportu drogowego (włączając komunikację miejską) pokazują, że wypadkowość jest skorelowana dodatnio z konfliktowością roli, czyli koniecznością pracy w sytuacji sprzecznie precyzowanych poleceń i norm (np. jedź szybko i bezpiecznie) oraz z odczuwanym przeciążeniem pracą.

Im więcej tego typu trudności w pracy, tym więcej wypadków doświadczali pracownicy. Stwierdzono również, że uczestnictwo w programach modyfikacji zachowań kierowców istotnie zwiększa intensywność postaw prospołecznych i zmniejsza nasilenie postaw agresywnych na drodze, poprawia  samopoczucie psychiczne oraz zmniejsza poziom kolizyjności i wypadkowości.

 


Screen shot 2014-05-13 at 2.39.10 PM

 

Przeczytaj więcej o kampanii „Stres w pracy? Nie, dziękuję!“