Firmy powinny aktywniej włączać menedżerów w proces budowania zaangażowania pracowników. Wyposażenie menedżerów w odpowiednią wiedzę i narzędzia, a także stawianie jasnych celów z nim związanych pozwala organizacjom efektywniej zwiększać zaangażowanie pracowników na każdym szczeblu organizacji – dowodzi najnowsze badanie międzynarodowej firmy doradczej i outsourcingowej Aon Hewitt będącej częścią Aon Corporation (NYSE: AON).

Jak pokazują dane z Europejskiej Bazy Zaangażowania Aon Hewitt, ogromna większość pracowników uważa, że pracodawcy traktują badania zaangażowania jedynie w kategorii „ankiety do wypełnienia“. Tylko 18% pracowników jest przekonanych o tym, że wyniki badania wpływają na decyzje podejmowane później w firmie.

Aby lepiej zrozumieć rolę, jaką menedżerowie mogliby i powinni pełnić w procesie budowania zaangażowania pracowników, Aon Hewitt przeprowadził europejski projekt badawczy, który objął ponad 700 menedżerów z 10 europejskich krajów. Na tej podstawie powstał raport “Menedżerowie: Twoje najsilniejsze czy najsłabsze ogniwo w budowaniu zaangażowania pracowników?”

Podczas, gdy większość organizacji monitoruje poziom zaangażowania swoich pracowników, znacznej ich części nie udaje się efektywnie wykorzystać informacji zwrotnej płynącej z badań zaangażowania.

Wyniki badania Aon Hewitt pokazują, że prawie połowa menedżerów (47%) spędza dwa do pięciu dni w ciągu roku na działania związane z corocznym badaniem zaangażowania – zachęcając swoich pracowników do udziału w badaniu, interpretowaniu wyników i planowaniu przyszłych działań.

Zaangażowanie buduje zaangażowanie

Wyniki badania przeprowadzonego przez Aon Hewitt potwierdzają, że pierwszym krokiem do budowania zaangażowania pracowników liniowych jest zaangażowanie samych menedżerów.

Dla przykładu, wśród menedżerów, którzy zapoznali się z wynikami badania zaangażowania i podjęli w związku z nimi konkretne działania, wskaźnik zaangażowania był na poziomie 63%. Z kolei ci, którzy mając dostęp do wyników badań, nawet ich nie przeanalizowali, wskaźnik zaangażowania kształtował się na poziomie zaledwie 27%.

Oto kluczowe wskazówki Aon Hewitt dla organizacji chcących wzmocnić rolę menedżerów średniego szczebla w procesie budowania zaangażowania pracowników:

  • Tylko zaangażowani liderzy i menedżerowie mogą budować zaangażowane zespoły.
  • Menedżerowie muszą dokładnie wiedzieć, jakie są oczekiwania w stosunku do ich roli w budowaniu zaangażowania pracowników.
  • Menedżerowie średniego szczebla potrzebują brać przykład z wyższego kierownictwa,
    a jednocześnie muszą mieć dostęp do narzędzi do budowania zaangażowania oraz dostęp do doświadczonych doradców HR.
  • Menedżerowie są bardziej skłonni do działań na rzecz budowania zaangażowania, kiedy widzą konkretne dowody na to, jak ono wpływa na wyniki firmy.

O Badaniu
Wyniki badania opisanego w raporcie Menedżerowie: Twoje najsilniejsze czy najsłabsze ogniwo w budowaniu zaangażowania pracowników? oparte są na ankiecie przeprowadzonej na grupie 730 menedżerów z Austrii, Francji, Niemiec, Włoch, Holandii, Polski, Rosji, Hiszpanii, Szwajcarii oraz Wielkiej Brytanii. Badanie zostało przeprowadzone
w czerwcu 2011 roku.