Wiele osób marzy o tym aby pracować krócej niż 5 dni w tygodniu. Przy zastosowaniu pewnego systemu jest to możliwe.

Aby pracowników mógł pracować krócej niż 5 dni w tygodniu pracodawca musi wydłużyć dobowy wymiar czasu pracy, maksymalnie do 12 godzin. Okres rozliczeniowy tego systemu jest jeden miesiąc.
Tego typu system może zostać wprowadzony niezależnie od rodzaju i organizacji pracy.

Cechy takiego systemu skróconego czasu pracy to:

  • pracownik świadczy swoją pracę w mniej niż 5 dni w tygodniu
  • okres rozliczeniowy wynosi jeden miesiąc
  • pracodawca wydłuża dobowy wymiar czasu pracy maksymalnie do 12 godzin

Aby pracownik mógł pracować w tego typu systemie musi złożyć wniosek u swojego pracodawcy wskazując w jakie dni tygodnia i ile godzin zamierza świadczyć pracę.

Według kodeksu pracy , w systemie skróconego czasu pracy nie mogą pracować: pracownicy w ciąży, pracownik, który opiekuje się dzieckiem do ukończenia przez nie czwartego roku życia, pracownik, którego pracodawca zatrudnia na stanowisku, gdzie występuje przekroczenie najwyższych dopuszczalnych stężeń lub natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia.

W najprostszej sytuacji praca w skróconym tygodniu polega na zatrudnieniu przez cztery dni po 10 godzin.

Mirosław Nowoszewski


Akty prawne
- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. (Kodeks Pracy)
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 czerwca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 91 z 2002 r. poz. 811)
- Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 1997, nr 123, poz. 776 z późniejszymi zmianami)