Z najnowszego badania przeprowadzonego przez wyszukiwarkę ofert pracy Adzuna wynika, że specjaliści z branży IT mają do wyboru najwięcej ofert pracy. Absolwenci kierunków inżynierskich oraz z dyplomem magistra mają łatwiejszą sytuację na polskim rynku pracy, niż absolwenci kierunków nieinżynierskich oraz licencjackich.

 

Główne wyniki raportu:

• IT jest branżą oferującą najwięcej ofert pracy nie tylko w Polsce, ale w 7 na 11 przebadanych krajów
• Branże z największą ilością ofert pracy w Polsce: IT (10,18% ogółu), księgowość i finanse (9,17%), administracja (5,94%)
• IT znajduje się w kategorii top 3 w: Wielkiej Brytanii, Kanadzie, RPA, Niemczech, Polsce, Holandii oraz Indiach
• Niedobór kadry IT w Polsce: 25-30%
• Dyplom studiów wyższych realnie wpływa na możliwość znalezienia pracy
• Licencjat 63,8% osób aktywnych zawodowo, magister 80,7% osób aktywnych zawodowo
• Licencjat inżynier 76,5% osób aktywnych zawodowo, magister inżynier 85,3% osób aktywnych zawodowo
• Bezrobocie według poziomu wykształcenia: studia wyższe 5,7%, szkoła policealna i średnia zawodowa 9,2%, liceum ogólnokształące 13,9%, szkoła zasadnicza zawodowa 11,3%, gimnazjum lub niższe 19%

Najwięcej wakatów w Polsce oferowanych jest w branżach: IT (10,18% ogółu), księgowość i finanse (9,17%) oraz administracja (5,94%). Poszukiwani na rynku pracy są również inżynierowie – do nich skierowanych jest 5,5% wszystkich dostępnych ofert pracy.

Branża IT oferuje wiele możliwości w skali globalnej: spośród ofert pracy w 11 krajach przeanalizowanych przez Adzuna IT znalazło się w top 3 pod względem obfitości ofert w aż siedmiu krajach: Wielkiej Brytanii, Kanadzie, RPA, Niemczech, Polsce, Holandii oraz Indiach. Jedynie w Rosji, Francji, Australii oraz Brazylii IT nie weszło do głównej trójki.

Polski rynek pracy charakteryzuje duży popyt na specjalistów i osoby z wyższym wykształceniem. Czynnikiem, który różnicuje szanse zawodowe absolwentów uczelni jest typ ukończonego kierunku, a także stopień ukończonych studiów. Potwierdza to raport Bilansu Kapitału Ludzkiego dotyczący korelacji pomiędzy stopniem ukończonych studiów wyższych, a sytuacją zawodową badanych.

Szanse rynkowe Polaków wzrastają wraz z przejściem z kategorii posiadacza tytułu licencjata (63,8% osób aktywnych zawodowo) do kategorii posiadacza tytułu magistra (80,7%). Sytuacja rynkowa jest znacząco lepsza w przypadku absolwentów studiów specjalistycznych: 76,5% inżynierów oraz 85,3% magistrów inżynierów jest aktywna zawodowo. Wraz w uzyskaniem dyplomu II stopnia w przypadku obu kategorii absolwentów maleje również procent osób bezrobotnych oraz nieaktywnych zawodowo.*

Wartym podkreślenia jest fakt, że ukończenie studiów magisterskich zapewnia awans zawodowy osobom posiadającym tytuł licencjata, natomiast w przypadku inżynierów ukończenie studiów wyższych magisterskich nie prowadzi do dużego spadku bezrobocia w tej grupie. Oznacza to, że sytuacja rynkowa absolwentów kierunków inżynierskich jest lepsza, niż absolwentów kierunków klasycznych.

Dane Głównego Urzędu Statystycznego wskazują, że w IV kw. ub.r. bezrobocie wśród osób z wykształceniem wyższym wyniosło 5,7%, policealnym i średnim zawodowym 9,2%, średnim ogólnokształcącym 13,9%, zasadniczym zawodowym 11,3%, natomiast bezrobotnych było 19% osób z wykształceniem gimnazjalnym i niższym.**

Obecnie niedobór kadry IT w Polsce sięga poziomu 25 – 30%, a według szacunków Unii Europejskiej do 2016 roku powstanie około 700 tysięcy nowych miejsc pracy w tej branży.

„Analiza ofert pracy dostępnych na www.adzuna.pl potwierdza duże zapotrzebowanie na tego typu specjalistów w Polsce oraz w większości krajów analizowanych w badaniu. Na dobrą sytuację na polskim rynku pracy mogą liczyć również osoby z wyższym wykształceniem, szczególnie inżynierskim” – podsumowuje Hanna Piotrowska, manager Adzuna Polska.

 

informacja prasowa Adzuna

 

* źródło: Bilans Kapitału Ludzkiego. Raport Młodość czy doświadczenie? Kapitał ludzki w Polsce http://bkl.parp.gov.pl/system/files/Downloads/20121128143313/BKL_Raport_2013_int_m.pdf?1364281897

** źródło: Główny Urząd Statystyczny. Raport Aktywność ekonomiczna ludności Polski. III kwartał 2013

http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PW_aktyw_ekonom_ludn_3kw_2013.pdf