Pomimo wyższego niż w ostatnich latach poziomu bezrobocia, Polacy w coraz mniejszym stopniu obawiają się utraty pracy. W stosunku do zeszłego roku o 5 pp. mniej pracowników wyczuwa zagrożenie zwolnienia, a jednocześnie niemal 75% pracodawców deklaruje utrzymanie poziomu zatrudnienia – wynika z najnowszego raportu Barometr Rynku Pracy przygotowanego przez Work Service S.A. Obecna sytuacja przekłada się także na znaczące różnice w podejściu do polityki płacowej. Ponad 38% zatrudnionych oczekuje podwyżek, natomiast jedynie 3% firm deklaruje spełnienie tych oczekiwań.

 

Z ostatnich danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że stopa bezrobocia w sierpniu osiągnęła najniższy poziom w tym roku i wyniosła 13%. Jednak w porównaniu z danymi z lat ubiegłych, obecna sytuacja na rynku pracy jest dużo trudniejsza, bo w stosunku do 2012 roku odnotowujemy wzrost o 121 tysięcy osób pozostających bez zatrudnienia. W stosunku do sierpnia 2011 roku, obecny poziom bezrobocia jest wyższy o 1,2 pp.

Obserwowana w ostatnich miesiącach relatywnie dobra sytuacja na rynku pracy to w dużej mierze zasługa prac sezonowych, których brak najbardziej wyczuwalny jest na jesieni, gdy rokrocznie wzrasta odsetek osób bezrobotnych. Jednak wyraźnie widać, że wakacyjna poprawa nastrojów przekłada się również na odczucia pracowników. Z naszych danych wynika, że 26,9% zatrudnionych Polaków obawia się utraty pracy, co stanowi niższy wynik od zeszłorocznego o 5 pp.

– komentuje Tomasz Hanczarek, Prezes Zarządu Work Service S.A.

Największych problemów z zachowaniem stanowiska, pracownicy spodziewają się w drugiej połowie przyszłego roku, co potwierdza, że obecnie Polacy nie wyczuwają jeszcze zagrożenia. Wśród respondentów obawiających się utraty pracy dominują osoby przekonane, że dopiero po 6 miesiącach będą w stanie znaleźć nowe zatrudnienie (28%). Co piąta osoba niepewna obecnie zatrudnienia jest przekonana, że nową pracę uzyska dopiero po upływie przeszło 12 miesięcy (20%), a jedynie 10% respondentów dopuszcza możliwość znalezienia nowego zajęcia w ciągu miesiąca.

 

Co na to przedsiębiorcy?

Pracodawcy zdają się potwierdzać dobre nastroje pracowników, bo ich znacząca większość (74,3%) planuje utrzymać obecny poziom miejsc pracy. Pozytywnie należy również odbierać zapowiedzi 11,7% firm, które planują w najbliższym kwartale zwiększyć poziom zatrudnienia.

Wśród przedsiębiorców, planujących dodatkowe rekrutacje w najbliższych miesiącach, 60% badanych deklarowało chęć zatrudnienia pracowników niższego szczebla. Dla nas to wyraźny sygnał, że w najbliższych miesiącach może dojść do ożywienia gospodarczego, a firmy przygotowują się na wzrosty zamówień

– podkreśla Tomasz Hanczarek.

 

Różnice w oczekiwaniach płacowych

Niemal co drugi pracownik (49,3%) spodziewa się, że w najbliższych miesiącach jego wynagrodzenie nie ulegnie zmianie. Jednak w grupie zatrudnionych Polaków znajduje się aż 38,2% osób, które, mimo trudnej sytuacji na rynku pracy, spodziewają się uzyskania podwyżki. W porównaniu z rokiem ubiegłym, odsetek osób oczekujących wzrostu wynagrodzenia zwiększył się o 22 pp.

W moim przekonaniu, tak silna presja płacowa, ze strony pracowników to wynik corocznej dyskusji na temat kolejnych podwyżek płacy minimalnej. Co roku związki zawodowe licytują się z politykami jak powinny kształtować się najniższe wynagrodzenia, co doprowadziło do tego, że na przestrzeni ostatnich 7 lat wzrosły one już o 70%, osiągając dwukrotnie szybsze tempo wzrostu niż średnia płaca. To prowadzi do sytuacji, w której rosną roszczenia płacowe, a wraz z nimi koszty pracy, z którymi mierzą się polscy przedsiębiorcy

– mówi Krzysztof Inglot, Dyrektor Działu Rozwoju Rynków w Work Service S.A.

W obecnych warunkach gospodarczych, przedsiębiorcy wyraźnie starają się ograniczać koszty wynikające z zatrudnienia. Zdecydowana większość firm (88,3%) deklaruje utrzymanie poziomu płac w najbliższym kwartale, a jedynie 2,8% przedsiębiorców przewiduje zwiększenie wynagrodzeń.

Nasze badania wskazują na duży rozdźwięk pomiędzy oczekiwaniami płacowymi pracowników a planami pracodawców. Tego typu sytuacja może przekładać się na zaostrzanie się nastrojów społecznych, bowiem znacząca większość Polaków domagających się zwiększenia wynagrodzeń, w obecnej sytuacji gospodarczej, nie uzyska podwyżki w swojej firmie


– podsumowuje Krzysztof Inglot.

***

 

Dane prezentowane w ramach Barometru Rynku Pracy zostały przygotowane i opracowane na zlecenie Work Service S.A. przez Instytut Badania Opinii Homo Homini. Badanie zostało podzielone na dwie kategorie:

  • Pracowników – Badanie ogólnopolskie, zrealizowane 6 września 2013 r., na losowo-kwotowej, liczebnie reprezentatywnej próbie dla ogółu dorosłych mieszkańców Polski. Wielkość próby wyniosła 1100 osób, błąd oszacowania 3%, a poziom ufności 0,95. Wyniki zbierano metodą wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI).
  • Pracodawców – Badanie ogólnopolskie, zrealizowane w terminie 2-5 września 2013r., na losowo-kwotowej, liczebnie reprezentatywnej próbie dla ogółu polskich przedsiębiorstw. Wielkość próby wyniosła 218 firm, zatrudniających więcej niż 10 osób. Wyniki zbierano metodą wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI).