Biorąc pod uwagę konieczność podejmowania dalszych działań ułatwiających osobom bezrobotnym w wieku niemobilnym aktywne funkcjonowanie na rynku pracy Minister Pracy i Polityki Społecznej podjął decyzję o przeznaczeniu w roku 2008 środków Funduszu Pracy z rezerwy ministra w wysokości 90 mln zł na realizację Programu 45/50 PLUS, który wpisuje się w zadania rządowego Programu „Solidarność pokoleń – 50+” mającego na celu poprawę zatrudnialności osób powyżej 50 roku życia w Polsce.

Program 45/50 PLUS ma na celu przywrócenie zdolności zatrudnieniowej, objęcie działaniami aktywizującymi oraz umożliwienie podjęcia i utrzymania zatrudnienia przez osoby bezrobotne w wieku niemobilnym tj. powyżej 45 roku życia, ze szczególnym uwzględnieniem bezrobotnych powyżej 50 roku życia, którzy w świetle art. 49 pkt 3 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy zostali uznani za osoby znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy.

Projekty aktywizacji zawodowej osób w wieku niemoblinym będą przygotowywane przez powiatowe urzędy pracy i zgłaszane przez samorządy powiatów do marszałków województw, którzy na podstawie dokonanej oceny zarekomendują do realizacji te projekty, które uzyskały najwyższą punktację bądź dokonają weryfikacji wnioskowanych kwot w sytuacji, gdy przekroczona zostanie pula środków przeznaczonych na województwo. Minister Pracy i Polityki Społecznej podejmie decyzję o przyznaniu środków na realizację projektów, biorąc pod uwagę limity środków z rezerwy na poszczególne województwa.

Projekty zgłaszane do realizacji w ramach Programu powinny być konstruowane w oparciu o indywidualne plany działań, obejmujące podstawowe usługi rynku pracy wspierane instrumentami określonymi w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w celu aktywizacji zawodowej i powinny koncentrować się w szczególności na następujących działaniach:

* szkolenia zawodowe i ogólne, w tym z zakresu umiejętności poszukiwania pracy,
* szkolenia połączone z programami przygotowania zawodowego w miejscu pracy,
* szkolenia połączone z przyznaniem środków na podjęcie działalności gospodarczej lub założeniem spółdzielni socjalnej,
* szkolenia połączone z utworzeniem miejsca pracy u pracodawcy,
* udzielanie pożyczek na sfinansowanie kosztów szkolenia, w celu umożliwienia podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej wymagających szczególnych kwalifikacji.

Projekty nie mogą trwać dłużej, niż do 31 grudnia 2008 roku.