Urlop wypoczynkowy

Ma do niego prawo każdy pracownik. Wynagrodzenie wypłacane jest tak jakby w czasie urlopu pracował, gdyż okres przebywania na urlopie wypoczynkowym traktowany jest taka samo jak wykonywanie pracy i do wynagrodzenia za ten urlop wliczane są tzw.składniki stałe i zmienne.

Stałe składniki wynagrodzenia za pracę

Do stałych składników wynagrodzenia za pracę zaliczamy wynagrodzenie zasadnicze oraz stałe dodatki takie jak : dodatek stażowy, dodatek funkcyjny, miesięczna premia regulaminowa, które wypłacane są w miesiącu w którym pracownik wykorzystuje urlop wypoczynkowy

Zmienne składniki wynagrodzenia za pracę

Do zmiennych składników wynagrodzenia zaliczamy :

* pieniądze za nadgodziny

* prowizje i stawki za akord ( wliczane są te z ostatnich 3 miesięcy przed urlopem wypoczynkowym pracownika, gdy występują wahania to z okresu do 12 miesięcy przed urlopem)

* premie kwartalne lub roczne

Składniki te trzeba dodać i podzielić przez liczbę godzin w czasie których pracownik je wypracował. Uzyskaną wartość mnożymy przez liczbę godzin, które pracownik spędziłby w pracy w trakcie jego urlopu wypoczynkowego .

Do średniej urlopowej nie wliczamy m.in.:

* nagród jubileuszowych

* zasiłków chorobowych

* wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego

Urlop macierzyński

Na urlopie macierzyńskim pracująca mama będzie otrzymywać przez czas trwania urlopu zasiłek w wysokości 100 procent wynagrodzenia, odliczając składki na ubezpieczenie społeczne ( 13,71 proc i jest zmienne), które potrąca pracodawca. Potrącone 13,71 procent dopłaci ZUS

Urlop wychowawczy

Pracownikowi która przebywa na urlopie wychowawczym wynagrodzenie w ogóle nie przysługuje. Pracownik lub pracownica na urlopie wychowawczym ma jedynie prawo do zasiłku z pomocy społecznej, gdy spełni kryterium dochodowe.