1 lutego 2011 r. weszła w życie ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 257, poz. 1725) zmieniająca m. in. ustawę z dnia 20 kwietnia 2004 r. promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415).

Najbardziej istotne z punktu widzenia agencji zatrudnienia to zmiany art.18m pkt 4-6, które skutkują:

- agencja zatrudnienia nie zostanie wykreślona z rejestru w przypadku nieprowadzenia i niewykazania działalności w rocznej informacji, lecz dopiero po wykazaniu braku takiej działalności w dwóch kolejnych latach kalendarzowych;
- Marszałek województwa może wykreślić agencje zatrudnienia z rejestru w przypadku stwierdzenia zaległości z tytułu podatków, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, tylko w przypadku nieusunięcia uchybień w wyznaczonym przez marszałka terminie.