Według badań firmy ADP jedna trzecia pracowników w Europie (33 proc.) jest niezadowolona z jakości liderów w swoim miejscu pracy[1]. Spośród ponad 2000 ankietowanych pracowników europejskich[2], aż 37 proc. twierdzi, że ​​ich manager nie zna ich na tyle dobrze, aby w pełni zrozumieć i wykorzystać ich potencjał.

Brak zrozumienia wykracza daleko poza przywództwo i zarządzanie. Prawie połowa pracowników
w Europie uważa, że ​​ich pracodawca nie rozumie ich albo ich potencjału (46 proc.). Prawie jedna piąta ankietowanych (18 proc.) sądzi, że pracodawca postrzega ich wyłącznie jako liczbę.

Podobne odczucia mają pracownicy z Polski – aż 32 proc. twierdzi, że pracodawcy nie dbają o ich komfort psychiczny – to najgorszy wynik w całej Europie[1].

Zarządzanie i przywództwo mają bezpośredni i namacalny wpływ na zaangażowanie pracowników. Nasze badania pokazały, że firmy w całej Europie wciąż nie mogą zrozumieć, co jest powodem niepokoju ich pracowników. Ważne, by managerowie, liderzy i zespoły HR właściwie poznały 

i zrozumiały potrzeby zespołów, którymi zarządzają. Jedynie znając zdolności i potrzeby pracowników, można inspirować ich do działania i sprawiać, by zaangażowanie utrzymywało się na wysokim poziomie. To z kolei przyczynia się do ich większej wydajności i sukcesu biznesowego organizacji
– mówi Anna Barbachowska, Country HR Biznes Partner ADP Polska.

Inne przyczyny niezadowolenia[2]

Brak zrozumienia ze strony kierownictwa nie jest jedyną przyczyną niezadowolenia. W ostatnim roku jedna trzecia pracowników czuła się zagrożona w miejscu pracy (34 proc.), głównie ze względu na kwestie zdrowotne, brak poczucia bezpieczeństwa oraz agresywnych klientów. Pytani ujawnili, że pracodawcy nie podejmują właściwych kroków w celu zapewnienia bezpieczeństwa zatrudnionych kadr. Tylko jedna czwarta badanych (26 proc.) zapewnia pracownikom możliwość swobodnego zgłaszania wszelkich wątpliwości w zakresie bezpieczeństwa pracy, a mniej niż połowa organizuje szkolenie w zakresie BHP (43 proc.).

Ponadto, w ubiegłym roku niemal połowa ankietowanych (44 proc.) odczuła brak komfortu w miejscu pracy, często ze względu na brak wsparcia ze strony kierownictwa, zbyt duży stres, słabe relacje z kolegami i niekomfortowe środowisko pracy.

– Działy HR mają możliwość wdrożenia i zastosowania różnych narzędzi i rozwiązań służących poprawie komfortu pracy i podniesieniu poczucia bezpieczeństwa. Szczególnie ważne jest zapewnienie pracownikom warunków do prowadzenia swobodnego i otwartego dialogu z pracodawcą dotyczącego warunków pracy, które wpływają na samopoczucie fizyczne i psychiczne pracowników. Dla pracodawcy ważna jest ocena sytuacji z uwzględnieniem perspektywy pracowników i tego, w jak dużym stopniu komfort pracy przekłada się na efektywność i zaangażowanie – dodaje Anna Barbachowska z ADP Polska.

 

 –

O badaniu People Unboxed:

 W kwietniu 2018 roku ADP i Circle Research przeprowadziły internetowe badanie ilościowe na grupie 2518 pracowników w 5 różnych krajach Europy. Próba stanowiła reprezentatywną grupę pracowników wybranych według kryterium wieku, płci, rodzaju i wymiaru zatrudnienia, przedziałów wynagrodzenia

i stażu pracy.

 

[1] wśród respondentów badania „Workforce View in Europe 2018”

[2] Na podstawie badania „People Unboxed”

 

[1] Wg wyników badania „People Unboxed”

[2] Wg wyników badania „People Unboxed”