Stopa bezrobocia w maju 2008 wyniosła 10,0 proc. wobec 10,5 proc. w kwietniu 2008 – podał Główny Urząd Statystyczny.

“Do obniżenia bezrobocia przyczyniła się sukcesywnie zwiększająca się liczba wyłączeń z ewidencji. Najczęstszą przyczyną wyrejestrowania było podjęcie pracy – zarówno stałej, jak i sezonowej – np. przy zbiorach truskawek. Pełnia sezonu sprzyja również zwiększonemu zatrudnieniu w budownictwie, leśnictwie i rolnictwie. Z informacji otrzymywanych z urzędów pracy wynika, że w dalszym ciągu na utrzymywanie się trendu spadkowego ma wpływ realizacja programów aktywizacji bezrobotnych przez urzędy pracy – takich jak szkolenia, prace interwencyjne, roboty publiczne, przygotowanie zawodowe i prace społecznie użyteczne” – napisał GUS w komentarzu.

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy w końcu maja 2008 r. wyniosła 1525,6 tys. osób i była niższa niż przed miesiącem o 80,1 tys. osób (tj. o 5,0 proc.). W ujęciu rocznym obniżyła się ona o 459,5 tys. (przed rokiem zanotowano jej spadek o 597,9 tys.).

Do urzędów pracy w ciągu miesiąca zgłosiło się 168,2 tys. osób poszukujących zatrudnienia (o 12,0 tys. mniej niż w kwietniu 2008 r. i o 12,6 tys. mniej niż przed rokiem). Wśród bezrobotnych nowo zarejestrowanych 129,0 tys. osób, tj. 76,7 proc. stanowiły osoby rejestrujące się po raz kolejny.

W maju 2008 r. pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 104,4 tys. ofert pracy (przed miesiącem 123,8 tys., przed rokiem 123,2 tys.).

Z danych na koniec maja 2008 r. wynika, że 133 zakłady pracy zadeklarowały zwolnienie w najbliższym czasie 9,7 tys. pracowników.

Stopa bezrobocia liczona wg Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) wyniosła w I kw. 2008 roku 8,1 proc. wobec 8,5 proc. w IV kw. 2007 roku – podał GUS.

Współczynnik aktywności zawodowej wyniósł w I kw. 53,7 proc. wobec 54,1 proc. kwartał wcześniej, natomiast wskaźnik zatrudnienia wyniósł 49,4 proc. wobec 49,5 proc.

Liczba osób pracujących wyniosła 15.515 tys. osób wobec 15.538 tys. osób w IV kwartale 2007 roku., natomiast liczba osób bezrobotnych wyniosła 1.361 tys. osób wobec 1.448 tys. osób.

Badanie BAEL jest publikowane kwartalnie.
za: (PAP, dd/24.06.2008, godz. 10:04)